Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

THÔNG TƯ 12/2011/TT-BGDĐT NGÀY 28/3/2011 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Ngày 28.3.2011 Bộ GD&ĐT ban hành thông tư 12 về điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

  Dẫn: Xem toàn văn thông tư 12 tại đây!