13:35 ICT Thứ sáu, 19/04/2019

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn quan tâm gì nhất ở trường học ??

Có cơ sở vật chất vừa được xây mới và sửa chữa

Có môi trường học tập an toàn và sinh hoạt bổ ích.

Có tập thể cán bộ, công nhân viên tâm huyết với nghề.

Phát triển toàn diện mỗi cá nhân.

Tất cả các ý kiến trên

MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC- SỰ KIỆN

ẢNH NHÀ TRƯỜNG

Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017

Thứ hai - 29/08/2016 09:38
Logo Trường

Logo Trường

Căn cứ Kế hoạch số 2612/KH-SGD&ĐT ngày 27/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017.
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Số:  24/KH-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cầu Giấy, ngày 08 tháng 8  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết
các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017

 
   
Căn cứ Kế hoạch số 2612/KH-SGD&ĐT ngày 27/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG CỦA CUỘC THI:
1. Mục đích:
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
2. Nội dung của cuộc thi:
Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: Học sinh trung học cơ sở (THCS).
III. SẢN PHẨM DỰ THI:
Sản phẩm dự thi là một bài viết của 01 học sinh (hoặc nhóm 02 học sinh), chưa được công bố, dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục kèm theo.
Lưu ý: trong tất cả các trang của bài dự thi, tuyệt đối không thể hiện thông tin tác giả (trừ trang bìa), nếu vi phạm bài thi sẽ bị loại.
IV. TIÊU CHÍ CHẤM THI:
1. Mục tiêu: Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn, gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh.
2. Nội dung: Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống; nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
3. Thang điểm:
Nội dung Tiêu chí Điểm
1. Vấn đề nghiên cứu - Tình huống thể hiện rõ sự đòi hỏi của thực tiễn/ vấn đề cần giải quyết
- Lí giải về sự cấp thiết của thực tiễn/ vấn đề cần giải quyết
- Xác định các tiêu chí cho giải pháp đề xuất phù hợp với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của HS
20
2. Thiết kế và phương pháp - Mô tả sự tìm tòi các giải pháp khác nhau để giải quyết tình huống
- Xác định giải pháp đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn giải quyết vấn đề
- Mô tả kế hoạch và các phương pháp thực hiện giải pháp
30
3. Thực hiện - Thu thập và phân tích dữ liệu một cách hệ thống
- Áp dụng các phương pháp toán học và thống kê phù hợp
- Thu thập đủ dữ liệu hỗ trợ cho giải thích và các kết luận
30
 
4. Trình bày - Các minh chứng khoa học được bố trí logic
- Các đồ thị, hình vẽ, tranh ảnh được chú thích rõ ràng
- Cách trình bày thể hiện tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục
20
V. TỔ CHỨC CUỘC THI:
1. Cấp trường:
- Các trường THCS xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi, phát động cuộc thi đến toàn thể học sinh trước ngày 30/8/2016.
- Thí sinh (hoặc nhóm 02 thí sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi thí sinh được tham gia 01 bài dự thi.
- Các trường nhận bài dự thi của học sinh trường mình, rà soát và lựa chọn các bài dự thi có chất lượng, nộp danh sách sản phẩm dự thi (theo mẫu đính kèm) kèm theo báo cáo công tác triển khai cuộc thi tại cơ sở về Phòng GD&ĐT quận chậm nhất vào ngày 05/12/2016 bằng văn bản và email. Người nhận: đ/c Đào Nguyễn Thanh Hương (email: huongpgd@caugiay.edu.vn).
2. Cấp quận:
- Phòng GD&ĐT quận sẽ tổ chức chấm sơ khảo và lựa chọn không quá 20 bài dự thi cấp Thành phố vào tháng 12/2016.
- Các tác giả của các sản phẩm được chọn thi cấp Thành phố tiếp tục hoàn thiện, nộp lại sản phẩm đã hoàn thiện về Phòng GD&ĐT quận và qua trang web “Trường học kết nối” bằng tài khoản của thí sinh dự thi trước ngày 31/12/2016.
- Sở GD & ĐT Hà Nội tổ chức chấm bài dự thi, xếp giải của cuộc thi và lựa chọn sản phẩm dự thi cấp Quốc gia vào tháng 2/2017
- Tác giả của các sản phẩm được chọn thi cấp quốc gia tiếp tục hoàn thiện, nộp lại sản phẩm đã hoàn thiện qua trường học kết nối vào tháng 3 năm 2017..
Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy đề nghị các trường THCS triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Phòng GD&ĐT (gặp đ/c Hương) để được hướng dẫn giải quyết./.
 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Trưởng phòng;

- Tổ THCS;
- Lưu: VT.
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                          
(Đã ký)
 
Lê Thị Kim Ánh
 
 

Phụ lục
Cấu trúc bài viết dự thi
Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn để giải quyết
các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
            A/ Trang bìa
            - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
            - Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................
            - Trường .........................................................................................
            - Địa chỉ:.........................................................................................
            - Điện thoại:....................................................................................
            - Email:............................................................................................
            - Tên tình huống
- Môn học chính được HS vận dụng trong giải quyết tình huống
- Các môn học tích hợp:...................................................................
            - Thông tin về học sinh (hoặc nhóm không quá 02 học sinh):
            1. Họ và tên.....................................................................................
                        Ngày sinh...................................         Lớp:..............................
            2. Họ và tên.....................................................................................
                        Ngày sinh...................................         Lớp:..............................
 
            B/ Các trang tiếp theo
1. Tên tình huống
2. Mục tiêu giải quyết tình huống
3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống
4. Giải pháp giải quyết tình huống
5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống
Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống
6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
   Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG
 
DANH SÁCH SẢN PHẨM DỰ THI
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN
DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016
 
STT Họ và tên thí sinh (nhóm thí sinh) Lớp Ngày tháng năm sinh Tên tình huống Môn học chính được vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống
           
           
           
           
           
 
Tổng số : …………… sản phẩm.
 
ĐẠI DIỆN BAN GIÁM HIỆU
 
 

Tác giả bài viết: THCS DỊCH VỌNG

Nguồn tin: THCS Dịch Vọng.

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC - THÀNH TÍCH

Giới thiệu trường THCS DỊCH VỌNG

Trường THCS DỊCH VỌNG được Bộ trưởng Bộ giáo dục tặng tập thể trường 1 bằng khen – 2 bằng khen cá nhân. Nhiều năm đạt danh hiệu trường tiên tiến. Liên tục là trường tiên tiến xuất sắc về TDTT cấp quận – 3 năm học liền là tiên tiến xuất sắc cấp thành phố( 2004 -2007)… * Khuôn viên trường THCS Dịch...

LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 69


Hôm nayHôm nay : 5609

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 154710

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5969159

THÀNH VIÊN

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ - VƯƠN TỚI TƯƠNG LAI