19:34 ICT Chủ nhật, 21/04/2019

THĂM DÒ Ý KIẾN

Trường THCS Dịch Vọng có:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khánh Toàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

34 lớp và >1700 học sinh toàn trường.

Hai dãy nhà A, B và nhà Hiệu bộ.

Sân bóng, sân chơi, bể bơi, rộng,đẹp.

Tất cả phương án trên.

MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC- SỰ KIỆN

ẢNH NHÀ TRƯỜNG

Tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học. Năm học 2016-2017

Thứ hai - 29/08/2016 09:55
Logo Trường

Logo Trường

Căn cứ Kế hoạch số 2611/KH-SGD&ĐT ngày 27/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016 - 2017.
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
 
   
Số:  23/KH-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
Cầu Giấy, ngày 08 tháng 8  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
Năm học 2016-2017
 
   
Căn cứ Kế hoạch số 2611/KH-SGD&ĐT ngày 27/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016 - 2017;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy xây dựng kế hoạch tổ chức  Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016 - 2017 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CUỘC THI:
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;
- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học thành phố Hà Nội và trên toàn quốc.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: Giáo viên  THCS.
III. HỒ SƠ DỰ THI:
Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm 02 giáo viên) dự thi (Phụ lục I);
- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục II);
- Hồ sơ dạy học (trong 1 tệp nén có dung lượng không quá 30MB; trang bìa theo mẫu phụ lục III) trong đó chỉ rõ:
+ Tiến trình dạy học theo chủ đề đã xây dựng, được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực;
+ Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật, video clip, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học...;
+ Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành (các đoạn video clip minh họa hoạt động dạy học điển hình, sản phẩm của các hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh).
Lưu ý: trong tất cả hồ sơ dự thi, tuyệt đối không thể hiện thông tin tác giả, đơn vị công tác (trừ phiếu thông tin về giáo viên dự thi), nếu vi phạm bài thi sẽ bị loại.
IV. TIÊU CHÍ CHẤM THI:
1. Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.  
2. Nội dung dạy học: Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học; Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.
3. Thang điểm:
Nội dung Tiêu chí Điểm
1. Kế hoạch và tài liệu dạy học Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng 10
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh 10
Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. 10
2. Tổ chức hoạt động cho HS Mức độ sinh động, hấp dẫn HS của phương pháp và hình thức giao nhiệm vụ học tập 5
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của HS 5
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập 5
Mức độ hiệu quả trong hoạt động của giáo viên: tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của HS 5
3. Hoạt động của HS Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả HS trong lớp 10
 
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của HS trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập 10
Mức độ tham gia tích cực của HS trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 10
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS 10
V. TỔ CHỨC CUỘC THI:
1. Cấp trường:
- Các trường THCS xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi, phát động Cuộc thi đến toàn thể giáo viên trước ngày 30/8/2016.
- Giáo viên (hoặc nhóm 02 giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi giáo viên được tham gia 01 bài dự thi.
- Các trường nhận bài dự thi của giáo viên trường mình, rà soát và lựa chọn các bài dự thi có chất lượng, nộp danh sách sản phẩm dự thi (theo mẫu đính kèm) kèm theo báo cáo công tác triển khai cuộc thi tại cơ sở về Phòng GD&ĐT quận chậm nhất vào ngày 05/12/2016 bằng văn bản và email. Người nhận: đ/c Đào Nguyễn Thanh Hương (email: huongpgd@caugiay.edu.vn).
2. Cấp quận:
- Phòng GD&ĐT quận sẽ tổ chức chấm sơ khảo và lựa chọn không quá 20 bài dự thi cấp Thành phố vào tháng 12/2016.
- Các tác giả của các sản phẩm được chọn thi cấp Thành phố tiếp tục hoàn thiện, nộp lại sản phẩm đã hoàn thiện về Phòng GD&ĐT quận và qua trang web “Trường học kết nối” bằng tài khoản của thí sinh dự thi trước ngày 31/12/2016.
- Sở GD & ĐT Hà Nội tổ chức chấm bài dự thi, xếp giải của cuộc thi và lựa chọn sản phẩm dự thi cấp Quốc gia vào tháng 2/2017.
- Tác giả của các sản phẩm được chọn thi cấp quốc gia tiếp tục hoàn thiện, nộp lại sản phẩm đã hoàn thiện qua trường học kết nối vào tháng 3 năm 2017.
Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy đề nghị các trường THCS triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Phòng GD&ĐT (gặp đồng chí Hương) để được hướng dẫn giải quyết./.
 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Trưởng phòng;

- Tổ THCS;
- Lưu: VT.
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                          
(Đã ký)
 
 
Lê Thị Kim Ánh
 

Phụ lục I
Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi
 
            - Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
            - Phòng giáo dục và đào tạo (nếu là giáo viên THCS):...................
            - Trường ........................................................................................
            - Địa chỉ:.........................................................................................
            Điện thoại:...............................;            Email:......................
            - Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 02 giáo viên):
            1. Họ và tên....................................................................................
Ngày sinh...................................                         Môn :.......................
Điện thoại:...............................;            Email:.......................
            2. Họ và tên.....................................................................................
Ngày sinh...................................                         Môn :........................
Điện thoại:...............................;            Email:.......................
                       
           
 
 

Phụ lục II
Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên
           
1. Tên hồ sơ dạy học
2. Mục tiêu dạy học
- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong bài học này.
- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.
3. Đối tượng dạy học của bài học
Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học.
4. Ý nghĩa của bài học
Mô tả ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.
5. Thiết bị dạy học, học liệu
Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.
Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của bài học.
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
8. Các sản phẩm của học sinh
Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua bài học./.

Phụ lục III
Trang bìa của hồ sơ dạy học
 
HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP
           
1. Tên chủ đề dạy học:
2. Môn học chính của chủ đề:
3. Các môn được tích hợp:  
           

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG
 
DANH SÁCH SẢN PHẨM DỰ THI
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017
STT Họ và tên GV (nhóm GV) GV môn Ngày tháng năm sinh Tên chủ đề dạy học Môn học chính của chủ đề
           
           
           
           
           
 
Tổng số : …………… sản phẩm.
 

 
ĐẠI DIỆN BAN GIÁM HIỆU
 

Tác giả bài viết: THCS DỊCH VỌNG

Nguồn tin: THCS Dịch Vọng.

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC - THÀNH TÍCH

Trường THCS Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy Ươm mầm trí tuệ

          Nếu tính thời gian thì Trường THCS Dịch Vọng ngót nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. Nhưng dấu ấn không thể nào quên là ngôi trường đã đồng hành với Quận Cầu Giấy tròn 20 năm tuổi . Thời gian chưa phải là dài nếu nói về lịch sử một ngôi trường,...

LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 33


Hôm nayHôm nay : 6981

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 177469

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5991918

THÀNH VIÊN

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG

ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ - VƯƠN TỚI TƯƠNG LAI