• Tin tức - Thông báo
  • TIN TỨC- SỰ KIỆN
  • CHUYÊN ĐỂ GIÁO DỤC
  • Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết  các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017

    Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017

    Căn cứ Kế hoạch số 2612/KH-SGD&ĐT ngày 27/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017.
    Dự báo thời tiết